Image
Image

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI STORITVENE ASISTENECE INFO-SLOVENIJA.SI Nosilec storitve info-slovenija.si je Veldes net d.o.o., , 1000 Ljubljana , Slovenia (v nadaljevanju: nosilec). Predmet Vsebina splošnih pogojev o uporabi poslovnega imenika info-slovenija.si (v nadaljevanju: splošnih pogojev) je način dostopa, prikaz rezultatov ter uporaba drugih funkcij, vsebovanih v info-slovenija.si. Dostopnost sistema Nosilec vzdržuje info-slovenija.si tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu. Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do info-slovenija.si zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja ali zamenjave opreme. Način dostopa Do info-slovenija.si je mogoče dostopati v različnih nivojih: Nivo ENOSTAVNO ISKANJE (Anonimen dostop in brezplačen dostop do omejenih vsebin info-slovenija.si); Nivo BREZPLAČNA REGISTRACIJA in pridobitev ČLANSKE IZKAZNICE (Potrebna je registracija z navedbo ob registraciji zahtevanih podatkov ter soglasje o splošnih pogojih uporabe. Članska izkaznica, za uveljavitev popustov pri ponudnikih, se obračuna po veljavnem ceniku); Nivo BREZPLAČEN DEMO VNOS LASTNE VSEBINE na info-slovenija.si. (Brezplačen vnos lastne vsebine z navedbo zahtevanih podatkov in slikovnim materialom. Vnos potrdi urednik spletnega poslovnega informavida. V roku dveh delovnih dni naročnika kontaktira zastopnik info-slovenija.si za nadaljnje sodelovanje); Nivo VNOS LASTNE VSEBINE na info-slovenija.si (Po opravljenem BREZPLAČNEM DEMO VNOSU LASTNE VSEBINE se vnos za obdobje prikaza enega leta obračuna po veljavnem ceniku); Razčlenitev VNOS LASTNE VSEBINE: Enostaven VNOS LASTNE VSEBINE omogoča ob registraciji uporabniku lasten dostop in urejanje svojega vnosa na info-slovenija.si. Uporabnik se prijavi v sistem urejanja s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ju kreira ob registraciji. Svojo registracijo potrdi v elektronski pošti, s klikom na povezavo. Elektronsko pošto prejme na elektronski naslov vnesen ob registraciji. Dopuščena je možnost, da se elektronsko sporočilo znajde tudi v neželeni pošti uporabnika); Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabe sistema bo nosilec sproti objavljal na spletnih straneh info-slovenija.si, o bistvenih spremembah pa bo uporabnike obvestil pisno oziroma po elektronski pošti. Omejitev dostopa S prijavo v nivo BREZPLAČNA REGISTRACIJA sme uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporabljati storitve spletne strani http://www.info-slovenija.si samo na enem računalniku hkrati. Če želi uporabnik do funkcionalnosti spletne strani, ki mu jih nivo brezplačna registracija ponuja, dostopati z drugega računalnika, je to mogoče le, če se na prvem računalniku prej odjavi. Uporabnik se z registracijo zavezuje, da funkcionalnosti spletnega poslovnega informavida ne bo uporabljal za nezakonite namene ali v nasprotju z etičnimi in moralnimi normami. Zaradi preprečevanja zlorab in nepravilnosti nosilec resničnost podatkov, oddanih ob registraciji ali ob oddaji ponudbe ali povpraševanja po potrebi preveri in ob ugotovitvi zlorab ali nepravilnosti ukrepa tako, da vsebino, ki ne ustreza prej navedenemu, umakne. Prav tako si pridržuje pravico urejanja in dopolnjevanja oddanih ponudb ali povpraševanj, če ugotovi, da le-te vsebinsko (izbrane klasifikacije, sklopi dejavnosti) ali oblikovno (neustrezne slike) ne ustrezajo dejanskemu stanju ali standardom, specificiranim v Slovenskem oglaševalskem kodeksu. Druga pravila uporabe info-slovenija.si Uporabnik se zavezuje, da bo pri vsaki prijavi na info-slovenija.si za dostop do nivoja BREZPLAČNA REGISTRACIJA, do nivoja BREZPLAČEN DEMO VNOS LASTNE VSEBINE info-slovenija.si ter do nivojev VNOS LASTNE VSEBINE uporabil ime in geslo, ki mu bosta dodeljena ob registraciji. Uporabnik ima možnost shraniti geslo (s t.i. piškotki), da ni potrebna vsakokratna prijava. Gesla je možno spreminjati v okviru postavljenih pravil v uporabniških nastavitvah na spletnih straneh info-slovenija.si. Nosilec si pridržuje pravico, da dodeljena gesla uporabnikom na njihovo željo spreminja. Nosilec se zavezuje, da bo morebitna sprememba gesla potekala tako, da bo uporabnikom zagotovljena nemotena in nepretrgana uporaba info-slovenija.si. Začetek in trajanje BREZPLAČNE REGISTRACIJE in registracije za BREZPLAČEN DEMO VNOS LASTNE VSEBINE Uporabnik vpiše želeno uporabniško ime in e-poštni naslov ter ostale podatke v ustrezen obrazec na spletnih info-slovenija.si. Ob izbiri uporabniškega imena obstajajo omejitve, ki so opisane na spletnih straneh info-slovenija.si ob izvedbi registracije. Po pravilno izvedeni in zaključeni registraciji sistem avtomatično pošlje sporočilo o opravljeni registraciji na navedeni elektronski naslov. Sporočilo vsebuje potrditveno povezavo za aktivacijo uporabniškega računa. Na podlagi uporabnikove aktivacije svojega uporabniškega računa, prejme obvestilo tudi urednik spletnega poslovnega informatorja info-slovenija.si. Uporabniško ime in geslo za nivo BREZPLAČNE REGISTRACIJE je aktivno do uporabnikovega preklica obstoječega računa. Prikaz BREZPLAČNEGA DEMO VNOSA LASTNE VSEBINE je aktiven 2 (dva) dni od urednikove potrditve objave vnosa na info-slovenija.si, do sklenitve podaljšanja prikaza, na podlagi dogovora z zastopnikom. Pogoji uporabe nivoja BREZPLAČNEN DEMO VNOS LASTNE VSEBINE Uporabniško ime in geslo za nivo BREZPLAČEN DEMO VNOS LASTNE VSEBINE združuje pravice v 7. točki opisanih načinov uporabe info-slovenija.si. Uporabnik uporablja brezplačen demo vnos lastne vsebine info-slovenija.si si prva 2 (dva) dni, potem mu pravica do demo prikaza preteče. Demo vsebina se ob ne podaljšanju prikaza odjavi oziroma zbriše iz sistema. Pogoji uporabe spletnega poslovnega informavida info-slovenija.si Uporabnik se zavezuje, da bo spoštoval naslednja pravila: Oddani vnosi morajo biti napisani v slovenskem jeziku in ne smejo vsebovati moralno neprimernega ali žaljivega govora. Vsebina mora biti resnična, pravilna in aktualna, ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, zlasti ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine in ne sme predstavljati nespoštljivega obnašanja nasproti drugim uporabnikom info-slovenija.si. Podatki o ponudniku morajo biti resnični. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavil kontaktnih ali drugih podatkov tretje osebe brez njenega izrecnega dovoljenje. Nosilec si pridržuje pravico, da ne objavi oz. da izbriše objavo celotne vsebine ali katerega koli dela vsebine, če ta predstavlja kršitev veljavnih predpisov ali teh splošnih pogojev uporabe. Nosilec lahko izbriše vse vsebine, ki jih je objavil uporabnik, ki je kršil te splošne pogoje uporabe in objavljal vsebine tretjih oseb v nasprotju s temi pogoji, in ne samo tiste vsebine, ki so kršile te pogoje. Naročilo na nivoje VNOS LASTNE VSEBINE Prijava na nivo VNOS LASTNE VSEBINE mogoča preko spletnega obrazca na spletni strani info-slovenija.si. Naročilo na nivoje VNOS LASTNE VSEBINE se izvede v več korakih. Naročnik (ali pa operater v naročnikovem imenu in v pogovoru z njim) izpolni obrazec spletnega naročila in vnese vse za izvedbo naročila zahtevane podatke. Uporabnik po kreiranju vnosa lastne vsebine in pogovoru z zastopnikom prejme račun, ki ga mora poravnati v osmih dneh od datuma izdaje računa. Z namenom zagotavljanja verodostojnosti naročila lahko nosilec naročnika pred začetkom naročila kontaktira in podatke preveri. Pri tem se nosilec zavezuje, da bo najkasneje v dveh delovnih dneh po odobritvi oglasa kontaktiral naročnika in se dogovoril o nadaljnjem sodelovanju. Cenik in plačevanje naročnine Uporabnik plačuje za uporabo nivojev VNOS LASTNE VSEBINE naročnino v skladu z veljavnim cenikom in skladno z rokom plačila, navedenim na računu. Uporabnik je dolžan v celoti poravnati obveznosti iz naročniškega razmerja, nastale do dneva prenehanja naročniškega razmerja. Naročnina za sklenjeno naročniško razmerje se plačuje letno. V primeru neplačila računa v roku 8 dni po preteku roka, navedenega na računu, ima nosilec pravico začasno deaktivirati uporabniško ime in geslo ter njegov predstavitveni prostor. V kolikor se naročnik in nosilec dogovorita o drugačnemu poskusnemu obdobju objave, se datum plačila s tem lahko prestavi. Nosilec se zavezuje sproti objavljati morebitne spremembe cen storitev povezanih z uporabo info-slovenija.si na svojih spletnih straneh http.//www.info-slovenija.si. Geslo kot poslovna skrivnost Uporabnik se zavezuje, da bo geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec, hranil kot poslovno skrivnost in, da ga bo uporabljala le pooblaščena oseba. Uporabnik je odškodninsko odgovoren, če geslo nepooblaščeno uporablja druga oseba. V kolikor uporabnik sumi, da geslo uporablja nepooblaščena oseba, mora to nemudoma javiti nosilcu, ki mu bo brezplačno dodelil novo geslo in onemogočil dostop preko trenutnega gesla. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi morebitne zlorabe, nosi uporabnik. Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja Uporabnik se obvezuje, da bo uporabljal modeme in druge naprave ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do info-slovenija.si, ki bi nastalo na strani uporabnikovega ponudnika internetnih storitev (ISP). Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav. Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja info-slovenija.si. Pomoč pri uporabi info-slovenija.si Nosilec zagotavlja brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi info-slovenija.si, in sicer s pomočjo telefonske številke 080 34 22 in elektronske pošte: podpora@info-slovenija.si. Nosilec bo pomoč izvajal po najboljših močeh in ne odgovarja za začasno nedostopnost pomoči in svetovanja. Varovanje in uporaba osebnih podatkov Nosilec bo osebne podatke o uporabniku, ki mu jih bo ta posredoval za uporabo info-slovenija.si varoval kot poslovno skrivnost, podjetje oz. ime in priimek ter naslov uporabnika, pa bo lahko uporabljal pri izdelavi različnih seznamov za pošiljanje obvestil po elektronski oziroma navadni pošti ter po mobilnem telefonu. Nosilec bo osebne podatke o uporabniku, ki je fizična oseba, uporabljal v skladu z določili zakona o varstvu osebnih podatkov in z medsebojnim dogovorom. Nosilec se zavezuje, da bo osebne podatke uporabljal izključno za komunikacijo z uporabnikom oz. naročnikom in za izvajanje naročniškega razmerja. Odgovornost za uporabo podatkov Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki, vsebovani v info-slovenija.si, kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov objavljenih v info-slovenija.si oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na www. info-slovenija.si. Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov Podatki na info-slovenija.si so varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske unije. Uporabnik je dolžan uporabljati podatke, objavljene v info-slovenija.si, le za svoje potrebe in jih ne sme distribuirati naprej ali omogočiti uporabo drugim osebam brez izrecnega soglasja nosilca. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz info-sloveniaj.si v drug računalnik in na katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno kot so urejeni v info-slovenija.si. Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih v info-slovenija.si, ki je v nasprotju z določili splošnih pogojev o uporabi info-slovenija.si. Dolžnost javljanja spremembe podatkov Če pride do spremembe podatkov o uporabniku nivoja VNOS LASTNE VSEBINE, jih je uporabnik dolžan v roku 3 (treh) dni pisno sporočiti nosilcu po pošti na naslov Veldes net d.o.o., Ljubljana , Slovenia ali po telefonu na številko 080 34 22 oz. po elektronski pošti podpora@info-slovenija.si. Prenehanje naročniškega razmerja za dostop do izbranega nivoja VNOS LASTNE VSEBINE Naročniško razmerje na info-slovenija.si na nivoje VNOS LASTNE VSEBINE je sklenjeno za obdobje enega leta. Odjava se izvede elektronsko in pisno po pošti na naslov nosilca Veldes d.o.o.,pPROLETARSKA 4, 1000 Ljubljana -, Slovenia. Odpoved naročniškega razmerja na info-slovenija.si na nivoju VNOS LASTNE VSEBINE pred potekom enega leta ni možna. Odjava od naročnine na nivoje VNOS LASTNE VSEBINE se izvede najmanj 30 dni pred iztekom naročila, po tem času se naročilo avtomatsko podaljša za eno leto. Kakršnakoli kršitev teh splošnih pogojev ima lahko za posledico takojšnje prenehanje naročniškega razmerja. Reševanje sporov Morebitne spore med nosilcem in uporabnikom rešuje pristojno sodišče v Ljubljani. Veljavnost splošnih pogojev Splošni pogoji veljajo od 1. maj 2013 Splošni pogoji, kot tudi vse spremembe, se objavijo na spletnih straneh www.info-slovenija.si, vsaj 30 dni pred njihovo uveljavitvijo.